Analiza efektów zastąpienia punktów nawiązania klasycznej poziomej osnowy szczegółowej III klasy wektorami do stacji systemu ASG-EUPOS

Słowa kluczowe: pozioma osnowa III klasy, ASG-EUPOS, integracja pomiarów GNSS i klasycznych

Streszczenie:

W niniejszej pracy przedstawiono przeprowadzone przez autora analizy do-tyczące wyników wyrównania klasycznej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy zintegrowanej z pomiarami GNSS w systemie ASG-EUPOS. Badania przeprowa-dzono na dwóch regularnych modelach teoretycznych o zbliżonych parametrach gęstości punktów nawiązania i długości boku w sieci lecz o różnych konstrukcjach geometrycznych pod względem kształtu sieci i długości ciągów.

Cytowanie:

Oleniacz G. 2012, vol. 9. Analiza efektów zastąpienia punktów nawiązania klasycznej poziomej osnowy szczegółowej III klasy wektorami do stacji systemu ASG-EUPOS. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (2 (Jun 2012))