Wartościowanie struktur przestrzennych za pomocą wskaźników istotności tere-nu na przykładzie gminy klucze w województwie małopolskim

Słowa kluczowe: Wskaźniki Istotności Terenu, wartościowanie krajobrazu

Streszczenie:

W pracy dokonano próby oceny krajobrazu pod względem jego wymiernej wartości.
Zbadano przydatność oceny krajobrazu w procesie wyceny nieruchomości.
Dokonano charakterystyki krajobrazów występujących w gminie Klucze. Uzyskano typy główne i szczegółowe krajobrazu rolniczego oraz krajobrazu osad-niczego. Następnie przedstawiono kolejne etapy wyznaczenia wartości teoretycznej krajobrazu reprezentowanej przez Wskaźniki Istotności Terenu. Do ich wyznaczenia wykorzystano zbiór cech charakteryzujących strukturę przestrzenną wsi. Wyodrębniono cechy dotyczące struktury użytkowania ziemi, użytków rolnych, osadnictwa wiejskiego oraz warunków środowiska przyrodniczego. Uzyskano trzy grupy Wskaźników Istotności Terenu reprezentujących działalność rolniczą, poza-rolniczą oraz rekreacyjną. Aby wykazać przydatność Wskaźników Istotności Tere-nu, a także ich praktyczne zastosowanie podjęto próbę porównania ich wartości z bazą cen rynkowych nieruchomości występujących w gminie Klucze. Wyniki ana-lizy zilustrowano w postaci kartograficznej, uwzględniając powiązania Wskaźników Istotności Terenu z cenami nieruchomości zarówno gruntowych jak i budowlanych występujących na terenie gminy Klucze.

Cytowanie:

Litwin U., Bacior S., Piech I. 2012, vol. 9. Wartościowanie struktur przestrzennych za pomocą wskaźników istotności tere-nu na przykładzie gminy klucze w województwie małopolskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (2 (Jun 2012))