Pomiary satelitarne w systemach sterowania maszynami budowlanymi

Słowa kluczowe: sterowanie maszynami budowlanymi, pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym RTK GPS, sieciowe pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym RTN, latencja

Streszczenie:

W ostatnich latach nastąpił istotny wzrost zaangażowania w prace związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury komunikacyjnej w Polsce. W przypadku transportu drogowego w coraz większym stopniu w obsłudze inwestycji stosowana jest automatyzacja procesu budowy. Powszechnie stosowane są systemy
sterowania maszynami budowlanymi, które generalnie ograniczają udział geodety w pracach realizacyjnych na placu budowy.
W pracy scharakteryzowano rodzaje systemów sterowania maszynami bu-dowlanymi, przedstawiono wykorzystywane rodzaje sensorów oraz ich zastosowa-nie związane z maszynami, na których są montowane. Przedstawione zostały aspekty technologiczne geodezyjnej obsługi inwestycji drogowej bazujące na po-miarach satelitarnych: statycznych opracowywanych w post-processingu, kinema-tycznych w czasie rzeczywistym RTK GPS oraz najpopularniejszych aktualnie sie-ciowych pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym Real Time
Network.
O zakresie wykorzystania pomiarów satelitarnych w systemach sterowania maszynami budowlanymi decyduje możliwa do osiągnięcia dokładność i nieza-wodność wyznaczanej pozycji. Ze względu na ruch maszyny budowlanej szcze-gólnie istotnego znaczenia nabiera analiza wpływu latencji wyznaczanej pozycji organu roboczego maszyny z pomiarów satelitarnych w czasie rzeczywistym na dokładność prowadzonych prac budowlanych. Zagadnienia te zostały ujęte w pracy.

Cytowanie:

Uznański A. 2012, vol. 9. Pomiary satelitarne w systemach sterowania maszynami budowlanymi. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (2 (Jun 2012))