Prace urządzeniowo-rolne w aspekcie polityki UE na przykładzie wsi Padew Narodowa

Słowa kluczowe: Prace urządzeniowo-rolne

Streszczenie:

W Polsce prowadzone są prace urządzenioworolne. W artykule przedsta-wiono rozwój obszarów wiejskich w aspekcie realizacji prac scaleniowych w kra-jach UE i w Polsce. Polskie działania omówiono na przykładzie wsi Padew Naro-dowa. Przedstawiono efekty scalenia i zagospodarowania poscaleniowego. Ukazano syntetyczne rozwiązania projektowe obszarów wsi Padew Narodowa i zestawiono je z rozwiązaniami stosowanymi w UE.

Cytowanie:

Wójcik J. 2012, vol. 9. Prace urządzeniowo-rolne w aspekcie polityki UE na przykładzie wsi Padew Narodowa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (2 (Jun 2012))