Rozprzestrzenianie się zabudowy w powiecie mińskim – scenariusz oparty na analizie lokalnych cech rynkowych z wykorzystaniem narzędzi GIS

Słowa kluczowe: scenariusz rozwoju zabudowy, cechy rynkowe nieruchomości, model analiz przestrzennych, GIS, obszary wiejskie, powiat miński

Streszczenie:

Prezentowane badania przedstawiają scenariusz rozprzestrzeniania się za-budowy mieszkaniowej w powiecie mińskim w oparciu o analizę lokalnych cech rynkowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Opracowano model analiz przestrzennych pozwalający na ocenę liczby i wartości transakcji rynkowych w odniesieniu do wybranych czynników lokalizacyjnych o pozytywnym lub negatywnym (uciążliwości) wpływie na wartość nieruchomości. W oparciu o opracowaną graficzną metodę prezentacji otrzymanych wyników analizy dokonano oceny preferencji dla danego czynnika lokalizacyjnego. Na podstawie oceny preferencji nadano wagi poszczególnym czynnikom i wykonano wynikową mapę prezentującą spodziewany rozwój zabudowy na badanym obszarze. Obszar analizy obejmował wybrane gminy powiatu mińskiego, w których występuje silny wpływ lokalnego ośrodka miejskiego - Mińska Mazowieckiego oraz ośrodka centralnego - Warszawy, tj.: Cegłów, Dębe Wielkie, Jakubów, Mińsk Mazowiecki, Siennica oraz Stanisławów. Dla osiągnięcia zamierzonego celu pracy wykorzystano system informacji geograficznej ArcGIS ESRI, dane z rejestru cen i wartości nieruchomo-ści, bazę danych obiektów topograficznych, informacje katastralne zawarte w portalu iGeoMap oraz serwis WMS Geoportal.

Cytowanie:

Jaroszewicz J., Radziszewska W. 2012, vol. 9. Rozprzestrzenianie się zabudowy w powiecie mińskim – scenariusz oparty na analizie lokalnych cech rynkowych z wykorzystaniem narzędzi GIS. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (2 (Jun 2012))