Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie dyni olbrzymiej odmiany ‘Rou-ge vif d’etampes’ uprawianej na glebie bardzo lekkiej

Słowa kluczowe: dynia olbrzymia, nawadnianie kroplowe, odmiana uprawna, gleba bardzo lekka

Streszczenie:

Celem podjętych badań było poznanie wpływu nawadniania kroplowego na plonowanie dyni olbrzymiej odmiany ‘Rouge vif d'Etampes' na glebie bardzo lek-kiej, w rejonie o obniżonych opadach atmosferycznych w okresie wegetacji. Ścisłe doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2007 - 2008 w Kruszynie Kra-jeńskim k. Bydgoszczy na glebie zaliczanej do V-VI klasy bonitacyjnej (kompleks żytni słaby i żytniego bardzo słaby). Polowa pojemność wodna gleby (PPW) w warstwie 0-50 cm wynosiła zaledwie 57,5 mm, zaś efektywna retencja użyteczna (ERU) 29,3 mm. Doświadczenie polowe założono i przeprowadzono - w czterech powtórzeniach - jako jednoczynnikowe w układzie losowanych bloków. Pojedyncze poletko miało powierzchnię 11,2 m2. Nawadnianie zastosowano w dwóch wa-riantach: W0 - bez nawadniania (kontrola), W1 - nawadnianie kroplowe. Terminy nawodnień ustalano w oparciu o wskazania tensjometrów. Nawadnianie rozpoczy-nano przy potencjale wody w glebie wynoszącym - 0,04 MPa. Nawadnianie kro-plowe w sposób statystycznie udowodniony zwiększyło plony dyni olbrzymiej odmiany ‘Rouge vif d'Etampes' z 34,2 t.ha-1 do 75 t.ha-1 (wzrost o 40,8 t•ha-1, czyli o 119 %). Otrzymana zwyżka plonu wynikała przede wszystkim z istotnego zwiększenia masy owocu oraz jego rozmiarów (średnicy poziomej i pionowej)
a także liczebności owoców.

Cytowanie:

Rolbiecki R., Rolbiecki S. 2012, vol. 9. Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie dyni olbrzymiej odmiany ‘Rou-ge vif d’etampes’ uprawianej na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (1 (Mar 2012))