Ocena efektów scalenia gruntów wsi Borek realizowanego w związku z budową autostrady A4

Słowa kluczowe: scalanie gruntów, struktura przestrzenna gruntów

Streszczenie:

Prezentowany artykuł przedstawia ocenę efektów prac scaleniowych prze-prowadzonych na obszarze stanowiącym fragment wsi Borek, położonej w gminie Rzezawa w powiecie bocheńskim. Prace scaleniowe na tym obszarze wykonywane były w związku z budową autostrady A4 (odcinek Kraków - Tarnów), która prze-cięła układ gruntowy wsi w jej południowej części. Pracami scaleniowymi objęto 246 ha, co stanowi około 26 % całego obszaru wsi. W chwili obecnej (stan ma ma-rzec 2012 roku) zakończone zostały zasadnicze prace nad geodezyjnym projektem scalenia, co umożliwiło dokonanie analiz weryfikujących przyjęte założenia pro-jektowe oraz porównujących układy gruntowe przed i po scaleniu. Jednak faktyczne zakończenia reorganizacji układu gruntowego uwarunkowane jest zakończeniem inwestycji towarzyszących projektowi scalenia, w ramach których wykonane zostaną przede wszystkim nowe elementy sieci transportowej.
Obszar wsi Borek charakteryzował się prze scaleniem wyjątkowo nieko-rzystną strukturą przestrzenną, w tym przede wszystkim istnieniem dużych, zwar-tych obszarów nie posiadających połączenia z siecią dróg transportu rolnego oraz dominacją działek nadmiernie wydłużonych. Między innymi z wymienionych po-wodów duża cześć wsi, w tym obszar przecięty autostradą, od wielu lat nie jest użytkowana rolniczo.
Uzyskane efekty prac scaleniowych należy uznać za korzystne, w szczegól-ności zlikwidowane zostało zjawisko braku dostępu działek do dróg oraz ich nie-korzystny kształt, chociaż dokonało się to kosztem zwiększenia liczby działek ewi-dencyjnym na rozpatrywanym obszarze. Pomimo tych pozytywnych efektów, sformułowana została teza o braku wystarczających podstaw do objęcia wsi Borek postępowaniem scaleniowym o charakterze infrastrukturalnym, po pierwsze
z uwagi na brak istotnego pogorszenia struktury przestrzennej przez projektowaną autostradę, po drugie przez praktyczny zanik działalności rolniczej na obszarze wsi objętym postępowaniem.

 

 

Cytowanie:

Janus J. 2012, vol. 9. Ocena efektów scalenia gruntów wsi Borek realizowanego w związku z budową autostrady A4. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (1 (Mar 2012))