Wpływ rozłogów pól przeznaczonych pod użytki zielone i przestrzennych cech gospodarstw na koszty uprawowe we wsi Filipowice

Słowa kluczowe: rozłóg gospodarstwa rolnego, struktura przestrzenna gruntów

Streszczenie:

W artykule zawarto wyniki badań rozłogu pól przeznaczonych pod użytki zielone, wchodzących w skład gospodarstw rolnych we wsi Filipowice. Do okre-ślenia podstawowych cech rozłogu pól i gospodarstw wykorzystano specjalistyczne programy komputerowe: „MKTopo GUTR", „Plikpol" i „Pole". Podstawowym elementem powierzchniowym przyjętym do badań były pola, stanowiące ciągłe części działek ewidencyjnych, objęte jedną formą użytkowania. Przeprowadzona analiza objęła podstawowe cechy rozłogu pól, do których należą: przestrzenne pa-rametry pola, oszacowane koszty uprawowe zależne od rozłogu, położenie pola we wsi i w gospodarstwie oraz podstawowe cechy gospodarstwa. W celu wykonania szczegółowych badań wykorzystano metody statystyczne, umożliwiające określenie współczynników korelacji pomiędzy badanymi cechami oraz sporządzenie ko-relacyjnych wykresów rozrzutu. Wykonana analiza pozwoliła na stwierdzenie
w jakim zakresie rozłóg pól przeznaczonych pod użytki zielone oraz przestrzenne cechy gospodarstw wpływają na wielkości ponoszonych kosztów związanych
z ich uprawą.

Cytowanie:

Gniadek J. 2012, vol. 9. Wpływ rozłogów pól przeznaczonych pod użytki zielone i przestrzennych cech gospodarstw na koszty uprawowe we wsi Filipowice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (1 (Mar 2012))