Wykorzystanie syntetycznego hydrogramu jednostkowego nrcs oraz konceptualnego modelu Wackermana do symulacji fali wezbraniowej w zlewni niekontrolowanej

Słowa kluczowe: model Wackermana, metoda NRCS-UH, opad efektywny, zlewnia niekontrolowana

Streszczenie:

Duża liczba niewielkich i niekontrolowanych zlewni skłania do poszukiwania metod, pozwalających na określenie zasobów wodnych. W przypadku zlewni, w których nie dysponuje się danymi hydrologicznymi wykorzystuje się metody po-średnie: analityczne które jednak obarczone są dużym błędem, lub ostatnio coraz bardziej popularne modele matematyczne.
Celem pracy było określenie przepływów maksymalnych o prawdopodo-bieństwie wystąpienia wynoszącym: 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20% i 50%,
w zlewni niekontrolowanej Sielskiego Potoku, z wykorzystaniem konceptualnego modelu Wackermana oraz syntetycznego hydrogramu jednostkowego NRCS, dla dwóch poziomów uwilgotnienia zlewni.
Uzyskane wyniki wykazały różnice w wartościach przepływów maksymal-nych prawdopodobnych. W przypadku modelu Wackermana otrzymano typowy hydrogram wezbrania charakteryzujący rzeki górskiej, natomiast w przypadku mo-delu NRCS-UH fala wezbraniowa nie oddawała w pełni górskiego charakteru rzeki Sielski Potok. W obydwu metodach wartości przepływów maksymalnych malały wraz ze wzrostem prawdopodobieństwa.

Cytowanie:

Cupak A., Wałęga A. 2012, vol. 9. Wykorzystanie syntetycznego hydrogramu jednostkowego nrcs oraz konceptualnego modelu Wackermana do symulacji fali wezbraniowej w zlewni niekontrolowanej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (1 (Mar 2012))