Inwestycje w gminie wiejskiej Sierpc – analiza decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez gminę

Słowa kluczowe: decyzje o warunkach zabudowy, inwestycje w gminie, rozwój wielofunkcyjny

Streszczenie:

Rozwój obszarów wiejskich opiera się o realizację założeń wielofunkcyjnego rozwoju jednostki terytorialnej. Ma to szczególne znaczenie w gminach, które dotychczas uznawane były za jednostki pełniące funkcje rolnicze. Przemiany za-chodzące w przestrzeni wiejskiej prowadzą do wniosku, że niezbędne staje się wprowadzanie nowych funkcji na tych terenach. Elementem związanym z ideą rozwoju wielofunkcyjnego są inwestycje prowadzone na terenie jednostek teryto-rialnych. Inwestycje te powiązane są z systemem planistycznym funkcjonującym na obszarze kraju, w którym najważniejszą rolę odgrywają gminy. To w tych jed-nostkach narzędziami polityki przestrzennej są studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania prze-strzennego, czy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Artykuł opiera się na analizie decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez władze gminy Sierpc w latach 2006 - 2011. Badanie stało się podstawą do wskazania obszarów w wybranej gminie, które podlegają największej presji inwe-stycyjnej oraz określenia charakteru zamierzeń budowlanych na tym terenie. Analiza pozwoliła również na sformułowanie wniosków w zakresie konieczności opra-cowania planów miejscowych na obszarach o największej presji inwestycyjnej.

Cytowanie:

Feltynowski M. 2012, vol. 9. Inwestycje w gminie wiejskiej Sierpc – analiza decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez gminę. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (1 (Mar 2012))