Analiza i ocena przemian społeczno-demograficznych i gospodarczych na przy-kładzie podkrakowskiej gminy Michałowice

Słowa kluczowe: Suburbanizacja, zmiany społeczno – ekonomiczne, zmiany demograficzne, zmiany strukturalne, akty miejscowego planowania przestrzennego

Streszczenie:

Artykuł zawiera analizę i ocenę przemian społeczno-demograficznych oraz gospodarczych w gminie Michałowice. W pierwszej części artykułu na podstawie literatury przedmiotu wyjaśniono termin suburbanizacji (urban-sprawl). Następnie dokonana została charakterystyka gminy Michałowice jako gminy położonej
w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa oraz przedstawione zostały obowiązujące
w niej akty miejscowego planowania przestrzennego. W związku z tym, że sytuacja demograficzna stanowi podstawowy aspekt rozwoju społeczno gospodarczego, w dalszej części pracy przedstawiono dynamikę zmian demograficznych,
a także zmian strukturalnych związanych z przyrostem nowej substancji budowlanej. Co więcej, przeprowadzono badania ankietowe wśród losowo wybranych mieszkańców, dotyczące sytuacji społeczno - demograficznej w gminie Michało-wice. Tempo wzrostu/spadku liczby podmiotów gospodarczych w gminie wpływa na jej rozwój bądź go hamuje. Tym samym, ostatnia część badań dotyczyła stanu
i dynamiki przyrostu liczby podmiotów gospodarczych w badanej gminie.

Cytowanie:

Gorzelany–Plesińska J. 2012, vol. 9. Analiza i ocena przemian społeczno-demograficznych i gospodarczych na przy-kładzie podkrakowskiej gminy Michałowice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (1 (Mar 2012))