Opracowanie i zastosowanie nowoczesnego modelu danych przestrzennych dla stworzenia gminnej ewidencji zabytków

Słowa kluczowe: gminna ewidencja zabytków, karta adresowa zabytku, system informacji przestrzennej

Streszczenie:

Artykuł przedstawia zagadnienie inwentaryzacji zabytków nieruchomych oraz opracowanie kart adresowych w celu stworzenia gminnej ewidencji zabytków w gminie Tomice, w powiecie wadowickim w woj. małopolskim. Utworzenie gminnej ewidencji zabytków stało się obowiązkiem samorządów gminnych po wejściu w życie ustawy z 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków. Ponadto, ewidencjonowania zabytków oraz ich ochrony wymaga ustawodawstwo związane z prowadzeniem polityki planistyczno-przestrzennej na terenie gminy.
Praca powstała w oparciu o informacje przekazane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urząd Gminy Tomice, a przede wszystkim o wywiad te-renowy, w ramach którego zweryfikowano aktualność posiadanej ewidencji zabyt-ków, uzupełniono o dodatkowe informacje, w tym zdjęcia, opis zabytku, stanu technicznego, współrzędne w obowiązującym układzie odniesienia.

Cytowanie:

Salata T., Prus B., Król K. 2012. Opracowanie i zastosowanie nowoczesnego modelu danych przestrzennych dla stworzenia gminnej ewidencji zabytków. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/ 02 (1 (Mar 2012))