Ryzyko pogodowe w wykonawstwie robót konserwacyjnych w ciekach

Słowa kluczowe: temperatura powierza, opady atmosferyczne, wiatr, terminy robót konserwacyjnych, ryzyko pogodowe

Streszczenie:

Ujemna temperatura powietrza, opady atmosferyczne oraz wiatr pogarszają techniczne warunki wykonania robót konserwacyjnych, a także mają wpływ na bezpieczeństwo pracy. Skutkiem rozpatrywanych zdarzeń pogodowych są opóź-nienia w wykonywaniu robót oraz zwiększenie ich kosztów wskutek robót dodat-kowych. Potencjalna strata finansowa, jaka może dotknąć przedsiębiorstwo wskutek niekorzystnych warunków pogodowych określana jest jako ryzyko pogodowe. W pracy dokonano oceny poziomu tego ryzyka w robotach konserwacyjnych na ciekach.
W tym celu przeprowadzono analizę kształtowania się pogody w okolicach Wrocławia w latach 2000-2011. Rozpatrywano trzy czynniki pogodowe - tempera-turę powietrza poniżej 0°C, opady deszczu i śniegu oraz prędkość wiatru. Analizę przeprowadzono na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych ze stacji Wrocław Port Lotniczy. Oceny dokonano dla okresu zalecanego do prowadzenia robót konserwacyjnych na ciekach tj. od 1września do 31 grudnia.
Na podstawie uzyskanych danych określono częstość występowania dni,
w których warunki pogodowe stanowiły przeszkodę w wykonawstwie robót kon-serwacyjnych. Analiza wykazała, że niekorzystne warunki pogodowe dla realizacji robót w rozpatrywanym okresie występowały często. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że w wykonawstwie robót konserwacyjnych ryzyko pogodo-we kształtuje się na poziomie średnim we wrześniu i październiku oraz jest duże
w listopadzie. W grudniu zaś nie należy wykonywać robót konserwacyjnych.

Cytowanie:

Bondar-Nowakowska E., Hachoł J., Rybka I. 2012, vol. 9. Ryzyko pogodowe w wykonawstwie robót konserwacyjnych w ciekach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (1 (Mar 2012))