Ocena stanu procesu torfotwórczego na torfowisku Puścizna Długopole w aspek-cie antropogenicznych zmian ekosystemu

Słowa kluczowe: proces torfotwórczy, metoda kanadyjska, ramka, stopień pokrycia, roślinność torfotwórcza, warstwa mszysta, torfowisko wysokie

Streszczenie:

Ekosystemy torfowiskowe wraz ze swoim ogromnym bogactwem gatunko-wym stanowią bardzo ważny element przyrodniczy. Zachowanie zbiorowisk ro-ślinnych charakterystycznych dla torfowisk wysokich jest bardzo ważne ze względu na ochronę bioróżnorodności Kotliny Orawsko-Nowotarskie. Celem pracy było dokonanie oceny stanu procesu torfotwórczego przy zastosowaniu metody kana-dyjskiej opisanej przez Rochefort i in. (1997). Badaniom zostało poddane torfowi-sko wysokie Puścizna Długopole zlokalizowane w Kotlinie Orawsko-Nowotar-skiej. Obiekt ten był przez wiele lat intensywnie eksploatowany, co spowodowało znaczne przesuszenie ekosystemu torfowiskowego. Doprowadziło to do degradacji szaty roślinnej na badanym obszarze, świadczy o tym pojawienie się gatunków na-leżących do klas: Molinio-Arrhenatheretea, Nardo-callunetea, Epiolobietea angu-stifolia, które powodują zanikanie cennych gatunków wysokotorfowiskowych.
Z przeprowadzonych badań wynika, że średni stopień pokrycia terenu przez warstwę mszystą wynosi 45,27%. Z oceny stanu procesu torfotwórczego na torfo-wisku Puścizna Długopole wynika, że na badanym obiekcie proces torfotwórczy został spowolniony ale nie zatrzymany. W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba jego renaturyzacji i objęcia ochroną prawną.

Cytowanie:

Malec M. 2012, vol. 9. Ocena stanu procesu torfotwórczego na torfowisku Puścizna Długopole w aspek-cie antropogenicznych zmian ekosystemu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (1 (Mar 2012))