Tendencje zmian termicznych okresów rolniczych w rejonie Bydgoszczy

Słowa kluczowe: termiczne okresy rolnicze, rejon Bydgoszczy, okres normalny, zmiany klimatu

Streszczenie:

Badania wykonano w celu oceny kierunku, zakresu i stopnia istotności zmian wskaźników charakteryzujących termiczne okresy rolnicze w rejonie Bydgoszczy. W badaniach wykorzystano wyniki pomiarów temperatury powietrza, prowadzonych w sposób standardowy, w Stacji Badawczej Wydziału Rolnictwa
i Biotechnologii UTP Bydgoszcz w Mochełku, położonej około 20 km od Byd-goszczy. Badaniami objęto 30-letni okres normalny 1981-2010. Uwzględniono
następujące termiczne okresy rolnicze: gospodarczy, wegetacyjny, aktywnego wzrostu roślin, dojrzewania oraz zimowego spoczynku roślin. W wyniku przepro-wadzonych badań nie stwierdzono istotnych trendów zmian wszystkich 15 bada-nych wskaźników charakteryzujących termiczne okresy rolnicze rejonu Bydgoszczy wraz z upływem lat od 1981 do 2010 roku. W niektórych przypadkach (5 na analizowanych 15) stwierdzono natomiast poszerzenie ich zmienności czasowej
w latach 1996-2010, w stosunku do poprzedniego okresu 15-letniego 1981-1995, które ewentualnie można traktować, jako symptom obserwowanych zmian klima-tycznych. Średnie wieloletnie w okresie 1981-2010 wartości badanych wskaźników termicznych okresów rolniczych są zgodne z normatywnymi dla rejonu Bydgoszczy, podawanymi w publikacjach charakteryzujących klimat i agroklimat Polski, co świadczy o reprezentatywności punktu pomiarowego w Mochełku. Badania potwierdziły bardzo dużą niestabilność czasową termicznych okresów rolniczych w rejonie Bydgoszczy, charakterystyczną dla umiarkowanego i przejściowego klimatu Polski.

Cytowanie:

Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R., Dudek S. 2012, vol. 9. Tendencje zmian termicznych okresów rolniczych w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (1 (Mar 2012))