Analiza dokładności pomiarów wykonywanych precyzyjnym tachimetrem elektronicznym w ujęciu statystyki matematycznej

Słowa kluczowe: współczynnik spłaszczenia (ekscesu), współczynnik asymetrii (skośności), test statystyczny, hipoteza zerowa

Streszczenie:

Aby sprawdzić poprawność pomiarów wykonywanych precyzyjnym tachimetrem elektronicznym Leica TC 2003, wykonano pomiary testowe polegające na 36-cio krotnym pomiarze odległości oraz kątów poziomych, które mierzono w dwóch położeniach lunety.
Do badania zgodności rozkładu błędów doświadczalnych z teoretycznym
rozkładem N(0;1), co świadczyłoby o poprawności działania badanego sprzętu, zastosowano
dwie metody badań statystycznych:

1. obliczając parametry rozkładu:

a) spłaszczenie „ e"
    b) asymetrię „S"
oraz ich błędy średnie,
2. statystyczny test zgodności Andersona-Darlinga.
Z przeprowadzonych pomiarów oraz badań statystycznych wyciągnięto
wnioski co do poprawności pomiarów wykonywanych badanym sprzętem.

Cytowanie:

Godek K., Krupiński W. 2011, vol. 8. Analiza dokładności pomiarów wykonywanych precyzyjnym tachimetrem elektronicznym w ujęciu statystyki matematycznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 03