Zastosowanie statystycznych testów zgodności do oceny jakości pomiarów geodezyjnych

Słowa kluczowe: współczynnik spłaszczenia (ekscesu), współczynnik asymetrii (skośności), test statystyczny, hipoteza zerowa

Streszczenie:

W celu sprawdzenia czy pomiary kątów pionowych oraz przemieszczeń wykonywanych elektronicznym tachimetrem Nikon NPL-352 nie są obarczone błędami systematycznymi, wykonano pomiary testowe.
Pomiary te polegały na obserwacjach kątów pionowych oraz przewyższeń do wybranych, ostro rysujących się punktów, wysoko położonych.
Kąty pionowe pomierzono w dwóch położeniach lunety wykonując 36 pomiarów.
Przewyższenia pomierzono w jednym położeniu lunety, również w liczbie 36.
Do badań obliczono współczynniki:
- spłaszczenia „ e"
- asymetrii „S"
oraz ich błędy średnieme i mS
Dla kontroli wyników w/w testu, przeprowadzono drugi, niezależny test
.Andersona - Darlinga.
Z badań wyciągnięto wnioski dotyczące poprawności wykonanych pomiarów.

Cytowanie:

Godek K., Krupiński W. 2011, vol. 8. Zastosowanie statystycznych testów zgodności do oceny jakości pomiarów geodezyjnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 03