Ocena i prognoza erozji dennej w wybranych przekrojach karpackich dopływów Wisły

Słowa kluczowe: erozja denna, prognoza, LOESS

Streszczenie:

Dokonano analizy zmienności położenia dna koryt rzecznych w czasie
w wybranych czterech profilach wodowskazowych na Rabie i Dunajcu. Wskazano przyczyny bardzo intensywnej erozji, wśród których należy wymienić: intensywny pobór rumowiska rzecznego, niewłaściwie prowadzone prace regulacyjne polegające na skrótach i zawężeniach koryt oraz budowę obiektów hydrotechnicznych, zaburzających ciągłość transportu rumowiska na długości rzeki. Prognozowanie zostało zrealizowane za pomocą metody LOESS, lokalnej ważonej regresji.
W celu zbadania jak daleko długość ciągu historycznego wpływa na jakość pro-gnozy, porównano 5-letnie prognozy oparte na 5-letniej historii z prognozami 5-letnimi opartymi na historii 10-letniej. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę wstępnej analizy danych przed zastosowaniem konkretnej wersji modelu polegającą na uwzględnieniu rodzaju zmienności wykazywanej przez ciąg historyczny.

Cytowanie:

Łapuszek M., Węglarczyk S. 2011, vol. 8. Ocena i prognoza erozji dennej w wybranych przekrojach karpackich dopływów Wisły. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 10