Makroregion sudety wschodnie obszarem marginalnym czy peryferyjnym – próba identyfikacji aspektów

Słowa kluczowe: obszar marginalny, obszar peryferyjny, uwarunkowania rozwoju

Streszczenie:

Celem rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie: czy współczesna jakość i poziom charakterystyk gmin Lądek Zdrój i Stronie Śląskie kwalifikuje teren jako obszar marginalny, czy może już jako peryferyjny. Gdy dystans jest niewielki,  a efektem są wyraźne deformacje, to terytorium posiada cechy obszaru marginal-nego. Jeśli wielość, istotność i różnorodność problemów powoduje zwiększenie dystansu, gdy następuje odizolowanie czy odseparowanie, gdy występują formy patologiczne, a efektem są postacie zdegradowane, to osiągany jest już poziom ob-szaru peryferyjnego. Dystans to wypadkowa dostępności terenu (możliwości sko-munikowania), tożsamość obszaru oraz zagadnienie: użytkowanie a funkcja obiek-tów. Zidentyfikowane charakterystyki lokalne parametrów, kwalifikują teren jako obszar marginalny. Dalsza kontynuacja dotychczasowej opcji rozwoju, to zwięk-szenie dystansu i w konsekwencji niebezpieczeństwo peryferyjności.

Cytowanie:

Oleszek J. 2011. Makroregion sudety wschodnie obszarem marginalnym czy peryferyjnym – próba identyfikacji aspektów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 10