Wpływ rolnictwa oraz gospodarki wodnej na różnorodność krajobrazową w dolinie Baryczy

Słowa kluczowe: Barycz River basin, landscape diversity, agriculture, water balance

Streszczenie:

W średniowieczu płaskie i bagniste dno doliny Baryczy zaczęto wykorzy-stywać do zakładania stawów rybnych. Pierwsze stawy rybne zostały założone prawdopodobnie już w połowie XII wieku przez zakon Cystersów. Rozpoczęte w ten sposób użytkowanie doliny Baryczy przez człowieka zapoczątkowało powstanie unikalnego krajobrazu, złożonego z mozaiki stawów, pól uprawnych, kompleksów leśnych i osad ludzkich. Budowanie stawów rybnych to także początek prac melioracyjnych w dolinie Baryczy. Regulacje koryta rzeki, budowanie jazów na rzece oraz system zasilania stawów w wodę zmieniły zupełnie pierwotny charakter rzeki i jej doliny.
W artykule przeanalizowano wpływ dwóch czynników antropogenicznych - rolnictwa oraz gospodarki wodnej na różnorodność krajobrazową doliny Baryczy. Na rolnictwie spoczywa znaczna część odpowiedzialności za kształtowanie środo-wiska, zachowania jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zasobów naturalnych. Drugim elementem omawianym w artykule są warunki wodne, które w przypadku doliny Baryczy stanowią o walorach przyrodniczych i krajobrazowych i dlatego ich ochrona oraz racjonalne wykorzystanie (szczególnie
z uwagi na ujemny bilans wodny) będą decydowały o skuteczności ochrony tego terenu.

Cytowanie:

Tokarczyk-Dorociak K., Szewrański S., Żmuda R. 2011. Wpływ rolnictwa oraz gospodarki wodnej na różnorodność krajobrazową w dolinie Baryczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 10