Wpływ usłonecznienia na warunki tlenowe strefy eufotycznej stawu karpiowego

Słowa kluczowe: tlen rozpuszczony, usłonecznienie, staw karpiowy, stawy milickie, rezerwat przyrody

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu sumy usłonecznienia na wa-runki tlenowe w stawie karpiowym, położonym w rezerwacie przyrody „Stawy Mi-lickie". Średnie stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie o godzinie 8 wynosiło 7,18 mg O2•dm-3,o 14 12,23 mg O2•dm-3, a o 20 12,79 mg O2•dm-3. W strefie
eufotycznej żyznego stawu rybnego obserwowano duże wahanie zawartości tlenu w wodzie. Stężenia poniżej granicy optimum tlenowego dla karpi (5 mg O2•dm-3) obserwowane były najczęściej w trakcie pomiarów o godzinie 800 (minimum
= 2,40 mg O2•dm-3). Przesycenie wody tlenem odnotowywano po południu (go-dzina 1400) i wieczorem (godzina 2000).. Analiza zależności między zawartością tlenu wodzie a temperaturą powietrza wykazała istotny statystycznie, ale bardzo słaby związek dla pomiarów o 800, 1400 i 2000, gdzie przy wzroście temperatury powietrza obserwowano wzrost natlenienia wody.

 

 

Cytowanie:

Jawecki B. 2011, vol. 8. Wpływ usłonecznienia na warunki tlenowe strefy eufotycznej stawu karpiowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 10