Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, infrastruktura techniczna

Streszczenie:

Treścią artykułu jest analiza tempa rozwoju wybranych elementów infra-struktury technicznej, tj. przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, zlokalizowanych na obszarach wiejskich Polski w latach 2000-2009.
Dla zapewnienia porównywalności uzyskanych wyników, dotyczących ana-lizowanych elementów infrastruktury technicznej, dane bezwzględne przedstawiono w postaci wskaźnika wyrażającego liczbę przyłączy na 100 budynków mieszkalnych zlokalizowanych na badanym obszarze.
Przeprowadzona analiza, uwzględniająca takie wskaźniki jak przyrosty absolutne, indeksy łańcuchowe czy średnie tempo zmian pokazała, iż w przypadku wszystkich analizowanych elementów infrastruktury technicznej zaobserwowano tendencję wzrostową. Najbardziej zauważalnym rozwojem charakteryzowały się przyłącza kanalizacyjne. Zaobserwowano również rozwój pozostałych ale
w znacznie mniejszym tempie.
Coraz szybszy rozwój obszarów wiejskich, spowodowany przejmowaniem prze wieś ciągle nowych funkcji, wyznacza kierunek zmian zarówno w infrastruk-turze4 jak i innych dziedzinach życia na wsi.

 

 

Cytowanie:

Chudy W. 2011. Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 10