Uzdrowisko a środowisko przyrodnicze na przykładzie Szczawnicy

Słowa kluczowe: turystyka, uzdrowisko, środowisko przyrodnicze, potencjał turystyczny

Streszczenie:

W opracowaniu zwrócono uwagę na Szczawnicę, miasto województwa ma-łopolskiego, powiatu nowotarskiego, położone w jednym z najpiękniejszych za-kątków południowej Polski, na styku Pienin i Beskidu Sądeckiego, w dolinie potoku Grajcarka, dopływu Dunajca. Od połowy XIX wieku jest ono znanym uzdrowiskiem, funkcjonującym już prawie dwieście lat. W 2005 roku postano-wieniem sądu uzdrowisko powróciło do przedwojennych właścicieli rodziny hr. Stadnickich. Przeprowadzone analizy, wizje lokalne, inwentaryzacje, wywiady środowiskowe pozwoliły lepiej poznać tę miejscowość, przybliżyć jej ogólny
potencjał, pozwoliły na wyciągnięcie stosownych wniosków, zwłaszcza w kontek-ście możliwości turystycznych, w tym uzdrowiskowych tego szczególnego miejsca, uwzględniając przede wszystkim niepowtarzalne środowisko przyrodnicze.

Cytowanie:

Gonda-Soroczyńska E., Przybyła K. 2011. Uzdrowisko a środowisko przyrodnicze na przykładzie Szczawnicy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 10