Określenie bezwymiarowego współczynnika oporów i współ-czynnika szorstkości w przekroju zatoru z grubego rumoszu drzewnego

Słowa kluczowe: potok, szorstkość, zator z rumoszu drzewnego, bezwymiarowy współczynnik oporów, współczynnik szorstkości

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w potoku Buko-wińskim, których celem było określenie wpływu zatoru, utworzonego z kłody, na zmianę wartości bezwymiarowego współczynnika oporów i współczynnika szorst-kości. Wykonane pomiary obejmowały niwelację podłużną oraz poprzeczną koryta cieku, pobór rumowiska dennego oraz pomiary hydrometryczne. Niwelacja po-przeczna obejmowała pięć przekrojów poprzecznych na odcinku potoku o długości 47 m, które zostały zlokalizowane przed, za, oraz w rejonie zatoru z grubego ru-moszu drzewnego. Wykazano zróżnicowanie prędkości przepływu wody w rejonie zatoru. Obliczono bezwymiarowy współczynnik oporów, uwzględniając bez-względną szorstkość dna określoną według wzoru Gładki [van Rijn 1984].
W celu określenia bezwzględnej szorstkości dna pobrano trzy próby rumowiska dennego w przekroju z kłodą. Stwierdzono, że zator w potoku Bukowińskim, utworzony z kłody, powoduje zmianę warunków hydraulicznych przepływu wody i wzrost o ponad 71% wartości bezwymiarowego współczynnika oporów w przekro-ju zatoru. Określono również współczynnik szorstkości koryta i wykazano, że współczynnik ten w przekroju z zatorem, przesłaniający w 60% przekroju koryta przy przepływie wynoszącym 0,141 m3s-1, jest większy o ponad 17,5% od wartości współczynnika szorstkości w przekrojach przed i za zatorem.

Cytowanie:

Michalec B., Leksander B. 2011, vol. 8. Określenie bezwymiarowego współczynnika oporów i współ-czynnika szorstkości w przekroju zatoru z grubego rumoszu drzewnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 10