Przechwytywanie wewnątrzgruntowego spływu wody przez wykop leśnej drogi stokowej

Słowa kluczowe: bilans wodny; spływ wewnątrzgruntowy, wykop leśnej drogi stokowej, drenaż stoku

Streszczenie:

W pracy przedstawiono pomiary natężenia spływu wody z nawierzchni leśnej drogi stokowej, której skarpa wykopu przecięła kanał spływu wewnątrzgruntowego. Pomiary wykonano w okresach o różnych wielkościach opadów atmosferycznych, w okresie bezdeszczowym oraz w czasie roztopów wiosennych. Uzyskane wyniki ułatwiają ocenę istotności badanego problemu dla obiegu wody w zlewni, a także dla utrzymania przejezdności drogi. Częstotliwość wykonanych pomiarów pozwala prześledzić dynamikę procesu i powiązać go z charakterystyką opadu. Największe natężenia spływu zaobserwowano w czasie roztopów wiosennych oraz w czasie pierwszej doby od obfitych opadów, lecz warunkiem jest wysycenie gruntu wodą przez wcześniejsze opady. Uzyskane dane pokazują 10-krotnie większe natężenie spływu w okresie tajania śniegu nad spływem zmierzonym podczas opadu 9,8mm, oraz 200-krotną przewagę tego natężenia nad spływem zmierzonym w okresie bezdeszczowym. Części stoków górskich z gęstą siecią potoków i miejsc źródliskowych powinny być omijane w procesie projektowania i budowy sieci dróg leśnych w górach.

 

 

Cytowanie:

Gołąb J. 2011, vol. 8. Przechwytywanie wewnątrzgruntowego spływu wody przez wykop leśnej drogi stokowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 07