Krystalizacja struwitu w zmiennych warunkach odczynu i stężeń analizowanych składników

Słowa kluczowe: struwit, oczyszczanie ścieków, biogeny

Streszczenie:

W pracy przedstawiono problem związany z krystalizacją uwodnionego fos-foranu amonowo-magnezowego (struwitu), o wzorze chemicznym MgNH4PO4 ∙6H2O często tworzącego się w linii osadowej oczyszczalni ścieków. Badania kry-stalizacji struwitu wykonane zostały w skali laboratoryjnej przy założeniu trzech zmiennych niezależnych jakimi były odczyn pH, stężenie jonów fosforanowych PO43- i stężenie jonów amonowych NH4+. Wielkością poszukiwaną było wymagane stężenie jonów magnezu Mg2+, przy których następuje wytrącanie się struwitu. Stwierdzono, że krystalizacja struwitu występuje w szerokim zakresie stężenia jo-nów fosforanowych i amonowych, lecz najsilniej zależy od odczynu. W analizo-wanych warunkach struwit nie wytrącał się przy pH równym 7,0 natomiast od 7,5 wytrącał się w coraz większym zakresie stężeń poszczególnych składników.

 

 

Cytowanie:

Czajkowska J., Siwiec T. 2011. Krystalizacja struwitu w zmiennych warunkach odczynu i stężeń analizowanych składników. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 07