Zmienność wybranych elementów klimatycznych i hydrologicznych w kontekście dostępności wody dla potrzeb roślin uprawnych

Słowa kluczowe: Wielkopolska, okres wegetacyjny, niedobory wody, klimat,hydrologia

Streszczenie:

Susze atmosferyczne i hydrologiczne są cechą charakterystyczną środowiska naturalnego Polski. Obserwowane w ciągu ostatnich 20-30 lat zmiany warunków meteorologicznych i hydrologicznych mogą wpływać na wzrost częstości i natężenia tego zjawiska. Wszystkie te czynniki oddziałują z kolei negatywnie na ilość wody dostępnej dla roślin. To może być przyczyną bardzo poważnych pro-blemów dla rolnictwa, w szczególności w tych regionach Polski, w których pro-dukcja roślinna odgrywa istotną rolę. Jednym z takich regionów jest Wielkopolska.W artykule przedstawiono zmiany w czasie wartości wskaźników hydrolo-giczno-meteorologicznych, które mogą mieć wpływ na produkcję roślinną w wo-jewództwie Wielkopolskim. Podstawą analizy były dane ze stacji meteorologicznych i hydrologicznych dla okresu wegetacyjnego (kwiecień-wrzesień) dla lat 1966-2005. Wyniki analiz wskazują, że zmiany opadów i w konsekwencji odpływu, były małe i statystycznie nie istotne. Trendy temperatury powietrza, usłonecznienia rzeczywistego oraz ewapotranspiracji były dodatnie i statystycznie istotne. W wyniku tych zmian, obniżyły się wartości klimatycznego bilansu wodnego. Kierunek zmian analizowanych wskaźników na obszarze Wielkopolski wskazuje, że deficyt wody dostępnej dla roślin w okresie wegetacyjnym pogłębia się.

 

 

Cytowanie:

Kępińska-Kasprzak M., Mager P., Terlecka M. 2011, vol. 8. Zmienność wybranych elementów klimatycznych i hydrologicznych w kontekście dostępności wody dla potrzeb roślin uprawnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 07