Wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej w zlewni Baryczy

Słowa kluczowe: Ramowa Dyrektywa Wodna, zlewnia Baryczy, wdrażanie RDW

Streszczenie:

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej jest wynikiem wieloletnich prac Wspólnot Europejskich zmierzających do lepszej ochrony wód. Zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzysty-wania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Zlewnia Baryczy jest jedną z dwunastu zlewni bilansowych na obszarze Regional-nego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Cechuje się bogactwem krajo-brazu oraz dużą bioróżnorodnością. Na jej obszarze rozwinęła się gospodarka sta-wowa. Stawy hodowlane są jednocześnie unikatową w skali światowej ostoją wielu gatunków ptaków. Przeprowadzona analiza wdrażania Ramowej Dyrektywy Wod-nej w zlewni Baryczy obejmuje wszystkie etapy działań przeprowadzonych od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wszystkie działania związane z wdrożeniem RDW w zlewni Baryczy przeprowadzono zgodnie z przyjętym harmonogramem. Z analizy wynika, że cały obszar zlewni Baryczy zagrożony jest nieosiągnięciem celów śro-dowiskowych dyrektywy w 2015 r.

Cytowanie:

Tokarczyk-Dorociak K. 2011, vol. 8. Wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej w zlewni Baryczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 10