Udział wpływów z opłat adiacenckich w dochodach gminy Zielonki

Słowa kluczowe: opłata adiacencka, dochody gminy

Streszczenie:

Artykuł prezentuje zarys dochodów i wydatków budżetu gminy Zielonki w latach 1999-2010 (trzy czteroletnie kadencje władz samorządowych). Szczególną uwagę zwrócono na prowadzoną politykę przestrzenną władz gminy oraz podjęte działania związane z możliwością wprowadzenia w życie opłat adiacenckich, stanowiących formę partycypacji mieszkańców w kosztach powstałej infrastruktury technicznej. Zaprezentowano prawne możliwości obciążenia mieszkańców kosztami inwestycji prowadzonych przez gminę przy współudziale środków własnych oraz dofinansowań zewnętrznych. Przedstawiono historyczną analizę rozwoju opłat partycypacyjnych w kosztach budowy infrastruktury technicznej.

 

 

Cytowanie:

Prus B. 2011, vol. 8. Udział wpływów z opłat adiacenckich w dochodach gminy Zielonki. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 07