Wpływ użytkowania górskich ekosystemów trawiastych na infiltrację

Słowa kluczowe: górskie ekosystemy trawiaste, infiltracja, ewapotranspiracja

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań lizymetrycznych, dotyczących odcie-ków wody spod użytków zielonych w warunkach zróżnicowanego ich użytkowania. W rejonie prowadzonych badań (Małe Pieniny) większa część rocznej sumy odcieków ma miejsce w okresie wegetacyjnym, co uwarunkowane jest wielkością i rozkładem opadów atmosferycznym w tym rejonie (około 68% rocznej sumy). Stwierdzono zależność ilości wody odciekającej z profilu glebowego użytków zie-lonych od wysokości plonowania, spowodowanego bądź to sposobem użytkowania (łąka, pastwisko, ruń o wysokości 8-15 cm), bądź wielkością stosowanego nawo-żenia azotowego. Większy plon, powodując wzrost ilości wody zużytej w procesie ewapotranspiracji przez roślinność trawiastą przyczynia się do zmniejszenia ilości wody odciekającej z profilu glebowego.

 

 

Cytowanie:

Misztal A. 2011, vol. 8. Wpływ użytkowania górskich ekosystemów trawiastych na infiltrację. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 07