Zawartość fosforanów w wodach studziennych na przykładzie wsi Przeździedza

Słowa kluczowe: woda, studnie kopane, związki fosforu, tereny wiejskie, ujęcie wody

Streszczenie:

W Polsce na terenach wiejskich dość ważnym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę na cele spożywcze są indywidualne ujęcia wody. Ujęcia takie często nie są objęte badaniami z zakresu przydatności wody do spożycia, dlatego też znaczna liczba mieszkańców wsi korzysta z wody o nieznanych parametrach fizyczno-chemicznych i biologicznych mogącej zawierać szkodliwe dla człowieka zanieczyszczenia. Celem pracy jest określenie dynamiki zmian stężeń fosforanów w wodach ujmowanych ze studni zlokalizowanych we wsi Przeździedza. Okres badawczy obejmował okres od marca 2009 roku do lutego 2010 roku. Badaniami objęto 6 studni kopanych zbudowanych z kręgów betonowych lub z kamienia. Wyniki badań potwierdzają fakt iż, słabo zabezpieczone studnie cechują się gorszą jakością wody. Jednakże w analizowanym przypadku, średnie stężenie fosforanów we wszystkich studniach było bardzo niskie, a wody z nich ujmowane zaliczono do II i III klasy według Rozporządzenia MŚ (2008).

 

 

Cytowanie:

Pawęska K., Malczewska B. 2011, vol. 8. Zawartość fosforanów w wodach studziennych na przykładzie wsi Przeździedza. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 07