Porównanie zapasów wody w profilach glebowych leśnej zlewni górskiej

Słowa kluczowe: bilans wodny; zapas wody w glebie; leśna droga stokowa, strefa przydrożna

Streszczenie:

W pracy przedstawiono porównanie zapasów wody gruntowej w profilach małej zlewni leśnej w Beskidzie Śląskim. Głównym celem badań było porównanie zapasów w profilach leżących blisko dróg (do 30m) i zapasów w profilach leżących poza strefą przydrożną. Do analizy wybrano dziesięć profili rozmieszczonych na terenie całej zlewni, które grupowano według kryteriów: odległość od drogi, odległość od najbliższego potoku, wysokość położenia nad poziomem morza, róż-nica rzędnych profilu i potoku mierzona wzdłuż spadku oraz różnica rzędnych pro-filu i najbliższego potoku. Porównywano zapasy jednostkowe, czyli przeliczane do warstwy profilu o grubości 1cm. Uzyskane średnie wartości zapasów jednostko-wych z utworzonych grup profili pokazywano na tle profili położonych w strefie wpływu drogi. Według przeprowadzonej analizy czynnik położenia profilu wzglę-dem drogi nie jest czynnikiem dominującym w różnicowaniu wielkości zapasów wody gruntowej. Za czynnik o takim znaczeniu można uznać wysokość położenia profilu.

 

 

Cytowanie:

Gołąb J. 2011. Porównanie zapasów wody w profilach glebowych leśnej zlewni górskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 07