Wpływ nawadniania podkoronowego i nawożenia mineralnego na wybrane wskaźniki żyzności gleby lekkiej użytkowanej sadowniczo. Cz.II. Odczyn gleby i zawartość wybranych makroskładników

Słowa kluczowe: nawadnianie, nawożenie mineralne, gleba, pH, makroskładniki

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki dotyczące wpływu nawadniania podkoro-nowego i nawożenia mineralnego na odczyn gleby i zawartość wybranych makro-składników. Oba zastosowane zabiegi agrotechniczne różnicowały zawartość składników mineralnych w glebie, przyczyniając się do zmiany żyzności gleby. Zastosowane nawadnianie umożliwiało przemieszczanie się składników mineralnych w profilu glebowym, wysokie nawożenie mineralne zwiększało ich koncentrację w badanych warstwach gleby. Zarówno nawadnianie, jak i nawożenie wpływało na zmiany pH w KCL oraz zawartość mineralnych form azotu w obu warstwach gleby.

 

 

Cytowanie:

Jaroszewska A. 2011, vol. 8. Wpływ nawadniania podkoronowego i nawożenia mineralnego na wybrane wskaźniki żyzności gleby lekkiej użytkowanej sadowniczo. Cz.II. Odczyn gleby i zawartość wybranych makroskładników. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 05