Wpływ deficytu wody na wymianę gazową liści, wzrost i plonowanie dwóch odmian truskawki uprawianych pod osłonami

Słowa kluczowe: Fragaria ananassa, fotosynteza, transpiracja, wzrost, stres suszy

Streszczenie:

W doświadczeniu określono wpływ deficytu wody w podłożu na wybrane parametry fizjologiczne, wzrost i plonowanie roślin dwóch odmian truskawki uprawianych w szklarni. Niedobór wody w podłożu (-30 kPa) był utrzymywany poprzez ograniczenie nawadniania. W doświadczeniu wykazano zróżnicowanie reak-cji dwóch odmian truskawki na suszę. W warunkach stresu u roślin odmiany ‘So-nata' stwierdzono mniejsze zahamowanie rozwoju systemu korzeniowego oraz po-wierzchni liściowej w porównaniu z ‘Elsantą'. Na podstawie pomiarów parametrów fizjologicznych (natężenia fotosyntezy i transpiracji), których stosunek wyraża efektywność wykorzystania wody, wykazano, że rośliny odmiany ‘Sonata' charakteryzują się sprawniejszą regulacją stosunków wodnych. W warunkach optymalnego zaopatrzenia w wodę rośliny obu odmian wydały plon podobnej wielkości. Niedobór wody spowodował większe ograniczenie plonowania w przy-padku roślin odmiany ‘Elsanta'.

 

 

Cytowanie:

Klamkowski K., Treder W. 2011, vol. 8. Wpływ deficytu wody na wymianę gazową liści, wzrost i plonowanie dwóch odmian truskawki uprawianych pod osłonami. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 05