Rozwój nawodnień roślin sadowniczych w świetle badań ankietowych

Słowa kluczowe: nawadnianie, sady

Streszczenie:

Produkcja owoców odgrywa istotną rolę w krajowym rolnictwie i gospo-darce narodowej. Aby utrzymać dotychczasowe rynki zbytu a więc i poziom pro-dukcji musimy zapewnić odbiorcom wysoki poziom jakości owoców. Czynnikiem istotnie ograniczającym w naszych warunkach klimatycznych wysokość i jakość plonu drzew i krzewów owocowych jest susza glebowa. Dlatego też nawadnianie sadów i plantacji roślin jagodowych stało się nieodzownym elementem produkcji owoców. Istotnym czynnikiem ograniczającym rozwój nawodnień w Polsce,
a przez to i intensyfikację produkcji, jest brak wody. Dlatego bardzo ważnym ele-mentem dalszego rozwoju sadownictwa jest optymalizacja wykorzystania naszych skromnych zasobów wodnych. Powinno wiązać się to nie tylko z budową nowo-czesnych oszczędzających wodę systemów nawodnieniowych ale wdrożeniem
w gospodarstwach sadowniczych racjonalnych kryteriów nawadniania roślin sa-downiczych. Trudnością wprowadzania nowych technologii jest rozdrobnienie go-spodarstw sadowniczych i brak wiarygodnych informacji o stosowaniu nawadniania roślin. Niezbędne informacje postanowiono uzyskać za pomocą ankiet prowadzonych na ogólnopolskich konferencjach i targach sadowniczych. Celem prowadzonych badań było oszacowanie wielkości powierzchni stosowanych na-wodnień upraw sadowniczych, poznanie wykorzystywanych rozwiązań technicz-nych, praktycznego stosowania kryteriów nawadniania a także zinwentaryzowanie
używanych źródeł wody. Dla uzyskania informacji w roku 2009 przeprowadzono badania ankietowe na wszystkich większych spotkaniach sadowniczych organizo-wanych na terenie całego kraju. Ankietą objęto 928 gospodarstw z 12 województw o łącznej powierzchni uprawy 10362 ha. Uzyskane wyniki wykazały, że dominują-cym systemem nawadniania roślin sadowniczych jest nawadnianie kroplowe
(ok. 78%) a podstawowym źródłem wody studnie głębinowe (82%). Niestety, po-nad 80% sadowników częstotliwość i wielkość dawek nawodnieniowych ustala na tzw. „oko" nie stosując żadnych wiarygodnych kryteriów. Świadczy to o koniecz-ności wdrożenia prostych metod szacowania potrzeb wodnych roślin sadowniczych.

 

 

Cytowanie:

Treder W., Wójcik K., Tryngiel-Gać A., Krzewińska D., Klamkowski K. 2011, vol. 8. Rozwój nawodnień roślin sadowniczych w świetle badań ankietowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 05