Kształtowanie i wykorzystanie zasobów wodnych w rolnictwie

Słowa kluczowe: potencjalna produkcyjność rolnictwa, zasoby wodne, mała retencja, retencja użyteczna, retencja glebowa, retencja krajobrazowa, odpływy ze zlewni

Streszczenie:

W opracowaniu wskazano na małe wykorzystanie (średnio ok. 62%) poten-cjalnej produkcyjności rolnictwa w Polsce, w warunkach istniejących niedoborów wodnych. Wyniki badań potwierdzają, że przy wykorzystaniu nowych technologii i racjonalnej organizacji plony roślin mogą być wyższe niż średnie w regionie (w uprawie pszenicy ozimej o 14,7 dt•ha-1, tj. o 37,1%) i bliskie plonom potencjal-nym. Większa intensywność uprawy roślin skutkuje wzrostem efektywności
wykorzystania wody. W gospodarowaniu wodą i zwiększaniu jej zasobów bardzo dużą rolę od-grywa retencja rolnicza (tzw. „mała retencja"), na którą składa się retencja glebowa i krajobrazowa. Zwiększenie retencji glebowej tylko o 1% w badanej mikrozlewni „Rów Wyskoć" w woj. Wielkopolskim, zmniejszyłoby o 4% odpływ roczny ze zlewni i stanowiłoby aż 8,9% odpływu w okresie wegetacji roślin (miesiące IV-IX). Omówiono agrotechniczne sposoby zwiększenia retencji glebowej oraz wpływ struktury zasiewów i struktury nierolniczych elementów na retencję krajobrazową.

 

 

Cytowanie:

Jankowiak J., Bieńkowski J. 2011, vol. 8. Kształtowanie i wykorzystanie zasobów wodnych w rolnictwie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 05