Hydrożele w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej

Słowa kluczowe: hydrożele, uprawa pieczarek, plon pieczarek, sucha masa

Streszczenie:

Jednym z preparatów mających wpływ na jakość i plonowanie pieczarek, są hydrożele. Są to substancje chemiczne powodujące podniesienie pojemności wodnej okrywy przy jednoczesnym zmniejszeniu strat wody na skutek parowania. Sto-sowanie sorbentów przyczynia się więc do zredukowania częstotliwości podlewania, a tym samym do zmniejszenia nakładów finansowych. Badania prowadzono w latach 2010-2011, które są kontynuacją wcześniejszych badań przeprowadzono je w dwóch cyklach uprawowych. Do produkcji użyto podłoże pasteryzowane w masie z wysianą grzybnią pieczarki dwuzarodnikowej rasy Sylwan 737. Hydrożel za-stosowano w dawkach od 0 do 200 g٠m-2. W doświadczeniu użyto hydrożel AgroHydroGel. W badaniach określano wielkość i najważniejsze parametry plonu handlowego: zawartość suchej masy, masę jednego owocnika. Celem pracy było określenie wpływu hydrożeli na cechy jakościowe i plon pieczarki dwuzarodniko-wej. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano różnice w wysokości i jakości plonu w zależności od zastosowanej dawki i rodzaju hydrożelu. W obu cyklach uprawowych najwyższe plony uzyskano przy użyciu hydrożelu w dawce 200 g٠m-2, najniższe zaś na poletkach bez hydrożelu.

 

 

Cytowanie:

Koc G., Rak J., Gąsiorowska B., Radzka E., Jankowska J. 2011, vol. 8. Hydrożele w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 06