Wpływ warunków pogodowych na plonowanie zbóż uprawianych w rolniczej stacji doświadczalnej w Zawadach

Słowa kluczowe: opady, temperatura powietrza, rośliny zbożowe, plon ziarna

Streszczenie:

W pracy przedstawiono charakterystykę warunków glebowo-klimatycznych Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach, należącej do Uniwersytetu Przyrod-niczo-Humanistycznego w Siedlcach, podano powierzchnię zasiewów, plony ziarna i zbiory czterech roślin zbożowych (żyta ozimego, pszenżyta ozimego, pszenżyta jarego i pszenicy jarej). W warunkach glebowo-klimatycznych RSD na największej powierzchni uprawiane było pszenżyto ozime, które plonowało na najwyższym poziomie, co pozwoliło uzyskać największe zbiory. Natomiast najmniejszy plon ziarna uzyskano z żyta ozimego i pszenicy jarej. Plon ziarna zbóż w latach badań był różnicowany przez warunki opadowo-termiczne. Różnica plonu ziarna w odniesieniu do średniej z dziesięciolecia wahała się od -36,5% do +58,3%, w zależności od lat i gatunku.

 

 

Cytowanie:

Gąsiorowska B., Buraczyńska D., Struk K. 2011, vol. 8. Wpływ warunków pogodowych na plonowanie zbóż uprawianych w rolniczej stacji doświadczalnej w Zawadach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 06