Wpływ warunków pogodowych na występowanie w młodnikach chorób aparatu asymilacyjnego

Słowa kluczowe: choroby aparatu asymilacyjnego, warunki pogodowe, progno-zowanie zagrożenia chorobowego, statystyczne modele zależności

Streszczenie:

W pracy określono i sprecyzowano charakter zależności pomiędzy wystę-powa w drzewostanach do 20 lat najistotniejszych, z gospodarczego punktu wi-dzenia, chorób infekcyjnych aparatu asymilacyjnego drzew leśnych, a warunkami pogodowymi. W analizach wykorzystano do tego celu dane o występowaniu
w Polsce osutki sosny, skrętaka sosny, zamierania pędów sosny i mączniaka dębu w uprawach i młodnikach z okresu 1975-2004 oraz informacje meteorologiczne
z 30 stacji zlokalizowanych na terenie kraju z lat 1966-2005. W obliczeniach uwzględniono łącznie 130 wskaźników pogodowych, odnoszących się do tempera-tury powietrza i gleby, opadów atmosferycznych, wilgotności powietrza, synte-tycznych wskaźników hydrotermicznych (średnie miesięczne, roczne, sezonowe, wieloletnie) oraz ich odchyleń od średnich wieloletnich. Do określenia najsilniej związanych z występowaniem chorób zmiennych pogodowych stosowano analizę korelacyjną i analizę składowych głównych, zaś funkcję zależności pomiędzy wy-stępowaniem chorób i wybranymi czynnikami pogodowymi określono przy użyciu analizy regresji wielokrotnej. Dla wszystkich analizowanych chorób stwierdzono silną, statystycznie istotną zależność pomiędzy areałem występowania chorób w danym roku, a różnymi charakterystykami meteorologicznymi z tego samego ro-ku, jak i z lat poprzednich.

 

 

Cytowanie:

Mychayliv O., Sierota Z., Lech P. 2011, vol. 8. Wpływ warunków pogodowych na występowanie w młodnikach chorób aparatu asymilacyjnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 06