Przewidywanie ewapotranspiracji wskaźnikowej w sadzie na podstawie numerycznej prognozy pogody

Słowa kluczowe: Ewaporacja wskaźnikowa, numeryczne prognozy pogody, ucze-nie maszynowe

Streszczenie:

Numeryczne prognozy pogody osiągnęły już dostateczny poziom dokładno-ści i wiarygodności by w wypadku braku danych pomiarowych traktować przewi-dywania z modeli jako najlepszą możliwą reprezentację stanu atmosfery w danym miejscu i czasie. W pracy omawiamy zastosowanie modelu numerycznego CO-AMPS do obliczania i prognozowania ewapotranspiracji wskaźnikowej ET0. ET0 jest obliczana na podstawie danych z modelu, mieszanych danych z modelu i pomiarowych. Zastosowano również metody uczenia maszynowego do poprawy jakości przewidywań modelu. Wyniki wskazują, że w wypadku braku danych po-miarowych zastosowanie danych z numerycznej prognozy daje bardzo dobrą zgodność przewidywanego ET0 z obliczonym z danych pomiarowych. Modele hybrydowe wykazują nieco większą dokładność od modeli czysto symulacyjnych a zastosowanie uczenia maszynowego pozwala na kolejne podniesienie jakości mo-delu ET0.

 

 

Cytowanie:

Kursa M., Walkowiak S., Rudnicki W. 2011, vol. 8. Przewidywanie ewapotranspiracji wskaźnikowej w sadzie na podstawie numerycznej prognozy pogody. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 06