Porównanie wyników weryfikacji modeli numerycznych prognoz pogody działających operacyjnie w ICM

Słowa kluczowe: weryfikacja, modele numeryczne prognoz pogody, prognoza po-gody

Streszczenie:

W ICM w trybie quasi-operacyjnym liczone są dwa niehydrostatyczne modele numeryczne prognoz pogody - model UM (Unified Model) rozwijany przez Brytyjską Służbę Meteorologiczną oraz COAMPS (Coupled Ocean/Atmosphere Mesoscale Prediction System) rozwijany przez US Naval Research Laboratory. Model UM posiada rozdzielczość poziomą 4 km i 38 poziomów w pionie. Jego domena obejmuje obszar Europy Środkowej. Obliczenia modelu COAMPS prze-prowadzane są dla trzech różnych siatek obliczeniowych o rozdzielczościach
kolejno 39, 13 i 4,3 km. Wyniki modelu COAMPS dla siatki obliczeniowej o rozdzielczości 13 km obejmującej obszar Europy Środkowej i modelu UM zostały porównane z danymi pomiarowymi pochodzącymi z 60 polskich stacji synoptycznych. Do weryfikacji użyte zostały dane prognostyczne z węzła obliczeniowego najbliższego położeniu stacji synoptycznej. W obu przypadkach porównane zostały wyniki obliczeń z przebiegu z godz. 00 UTC. Dla temperatury powietrza na wysokości 2 m, kierunku i prędkości wiatru na wysokości 10 m, ciśnienia zredukowanego do poziomu morza przedstawione zostały trzy wskaźniki statystyczne: ME, MAE i RMSE. W przypadku 12 godzin-nych sum opadów zastosowano tablice wielodzielcze dla różnych progów opado-wych do wyliczenia następujących wskaźników statystycznych: FBI, ETS, POD
i FAR. Weryfikacja obejmuje dane z okresu od lata 2009 do jesieni 2010.

 

 

Cytowanie:

Melonek M. 2011. Porównanie wyników weryfikacji modeli numerycznych prognoz pogody działających operacyjnie w ICM. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 06