Wpływ zbiorników ujęciowych na mętność i barwę wody ujmowanej z Rudawy do celów wodociągowych

Słowa kluczowe: ujęcie wody, rzeka Rudawa, zbiornik zapasowy, mętność, barwa

Streszczenie:

Ujęcie wody z rzeki Rudawy do celów wodociągowych Krakowa zabezpie-czono w 1998 roku zbiornikami zapasowymi o całkowitej objętości 981 tys. m3. Zadaniem zbiorników jest poprawa jakości wody dostarczanej do Zakładu Uzdat-niania (ZUW). Woda zgromadzona w zbiornikach spełnia rolę zapasu wykorzy-stywanego w czasie pogorszenia jakości wody w rzece i równocześnie jest w nich wstępnie oczyszczana. W pracy przedstawiono wpływ zbiorników na zmianę męt-ności i barwy wody w pierwszych 11 latach eksploatacji zbiorników (1999-2009). Analizę oparto na wynikach badań prowadzonych w pięciu punktach ciągu techno-logicznego od ujęcia poprzez zbiorniki zapasowe do studni wody surowej (Mły-nówka, dopływ do zbiorników, odpływ ze zbiornika I, odpływ ze zbiornika II, studnia wody surowej zlokalizowana na terenie ZUW). W analizowanym wieloleciu zbiorniki korzystnie wpływały na obniżenie mętności wody. Średnia jej wartość w studni wody surowej była niższa w stosunku do mętności wody ujmowanej z Rudawy (Młynówka) o 55,33 %, a zakres zmian uległ zawężeniu z przedziału
1-847 do 0,8-126 NTU. Natomiast zbiorniki w niewielkim stopniu oddziałują na zmianę barwy wody. Występuje w nich nieznaczne podwyższenie barwy, które spowodowane jest okresowymi „zakwitami", bowiem woda rzeki Rudawy jest za-sobna w biogeny. Średnia wartość barwy wody ujmowanej z Rudawy (Młynówka) wynosiła 14 mg Ptdm-3 i wahała się od 4 do 40 mg Ptdm-3, natomiast w studni wody surowej średnio 13 mg Ptdm-3 i w przedziale od 5 do 25 mg Ptdm-3.

 

 

Cytowanie:

Pawełek J., Grenda W. 2010, vol. 7. Wpływ zbiorników ujęciowych na mętność i barwę wody ujmowanej z Rudawy do celów wodociągowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 14