Konstrukcja budżetów lokalnych grup działania w Polsce na przykładzie budżetu stowarzyszenia rozwoju Orawy

Słowa kluczowe: budżet, lokalna grupa działania, rozwój obszarów wiejskich, konstrukcja budżetów

Streszczenie:

Lokalne Grupy Działania to nowe organizacje w przestrzeni życia społecz-nego na polskiej wsi. Zostały zainicjowane zaraz po wejściu naszego kraju
w struktury UE poprzez „Pilotażowy Program Leader+" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Jego celem było pobudzenie aktywności środo-wisk wiejskich i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju. Kolejnym impulsem do organizowania się społeczności lokalnych
w LGD była perspektywa wyboru do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (w ra-mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - osi IV Leader).
Te wyraźnie akty mobilizacji społeczności lokalnych pokazują, że stworzenie pewnych instrumentów i zachęt w postaci realnych możliwości rozwoju mobilizuje środowiska wiejskie do działania. Mimo że środki przeznaczone na realizację osi IV PROW nie są duże (stanowią zaledwie ok. 4,5% budżetu programu), są dla śro-dowisk lokalnych impulsem do myślenia o rozwoju, następnie koncentrowania energii i zasobów wokół tego rozwoju oraz szukania nowych, niestandardowych sposobów prowadzących do podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich.
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych zasad konstruowania budżetu dla LGD w kraju oraz charakterystyka budżetu LGD Stowarzyszenie Rozwoju Orawy na tle budżetów LGD w Polsce.

 

 

Cytowanie:

Ziemiańczyk U. 2010, vol. 7. Konstrukcja budżetów lokalnych grup działania w Polsce na przykładzie budżetu stowarzyszenia rozwoju Orawy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 14