Struktura wewnętrzna zagospodarowania infrastrukturalnego w gminach wiejskich województwa małopolskiego

Słowa kluczowe: infrastruktura techniczna, metoda wskaźników przyrodniczych Perkala, metody taksonomiczne, struktura zrównoważona, gminy wiejskie, Mało-polska

Streszczenie:

Odpowiedni poziom zagospodarowania infrastrukturalnego określonego obszaru może warunkować jego rozwój, a także stymulować wzrost przedsięwzięć gospodarczych. Podstawowym celem opracowania jest ocena struktury wewnętrznej wyposażenia infrastrukturalnego obszarów wiejskich (gmin) województwa ma-łopolskiego oraz analiza jego przestrzennego zróżnicowania. Przyjęta metodyka pozwoliła określić stopień proporcjonalności gmin według wyposażenia infrastruk-turalnego. Dzięki temu wskazano elementy (urządzenia) infrastruktury, których rozwój dominuje nad pozostałymi. W opracowaniu wyszczególniono gminy wiej-skie o najbardziej i najmniej zrównoważonej strukturze wyposażenia infrastruktu-ralnego.
Badaniami objęto wybrane gminy wiejskie województwa małopolskiego (125 gmin). Do analizowanych inwestycji infrastruktury technicznej wybrano: sieć kanalizacyjną, wodociągową, oraz gazową.

 

 

Cytowanie:

Krakowiak-Bal A. 2010, vol. 7. Struktura wewnętrzna zagospodarowania infrastrukturalnego w gminach wiejskich województwa małopolskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 14