Ładunki zanieczyszczeń charakteryzujące ścieki pochodzące z budynków szkol-nych na terenach wiejskich

Słowa kluczowe: jednostkowy ładunek zanieczyszczeń, ścieki

Streszczenie:

W artykule przedstawiono analizę wyników badań dotyczących jednostko-wych ładunków zanieczyszczeń w ściekach odpływających z dwóch budynków użyteczności publicznej - szkół. Oba budynki szkolne znajdują się na terenie ty-powych gmin wiejskich województwa małopolskiego. Do pierwszej ze szkół w miejscowości Rajbrot w okresie badań uczęszczało 365 uczniów, natomiast do drugiej ze szkół w miejscowości Imbramowice ilość uczęszczających uczniów wy-nosiła 100.
Celem przeprowadzonych badań było określenie jednostkowego ładunku
w odniesieniu do BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego. Przeprowadzone badania obejmowały okres 36 miesięcy w latach 2006-2008. W okresie tym pobrano 36 próbek ścieków odpływających (surowych)
z każdego obiektu ze średnią częstotliwością raz w miesiącu. Na podstawie zbioru danych określono następujące charakterystyczne wielkości jednostkowych ładun-ków zanieczyszczeń: minimum, maksimum oraz wartość średnia arytmetyczna.
Wyniki badań porównano do informacji dotyczących jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach bytowych podawanych w literaturze. Uaktual-nione dane dotyczące specyfiki ładunków zanieczyszczeń w ściekach pochodzących z budynków szkolnych powinny się przyczynić do poprawnego projektowania lub doboru indywidualnych systemów oczyszczalni ścieków dla tego typu obiektów na podstawie obliczonej równoważnej liczby mieszkańców (RLM) wszędzie tam, gdzie nie ma danych dotyczących analiz fizykochemicznych ścieków.

 

 

Cytowanie:

Bugajski P. 2010, vol. 7. Ładunki zanieczyszczeń charakteryzujące ścieki pochodzące z budynków szkol-nych na terenach wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 14