Odkształcenia pasa drogowego leśnych dróg stokowych w Bieszczadach

Słowa kluczowe: drogi leśne, warunki geotechniczne, przejezdność, Bieszczady

Streszczenie:

W pracy przedstawiono odkształcenia geometrii przekrojów poprzecznych leśnych dróg stokowych w Bieszczadach o nawierzchni umocnionej niesortem ka-miennym. Oparto się na materiałach archiwalnych uzyskanych w badaniach
z lat 1973-75, wykonywanych w Zakładzie Inżynierii Leśnej AR w Krakowie na zlecenie Lasów Państwowych. Obserwowane odkształcenia pogrupowano pod względem wystawy stoku, rodzaju gruntu w podłożu, spadków podłużnych i po-przecznych jezdni oraz wyróżnionych części pasa drogowego (skarpy wykopu, na-sypu, korony drogi i jezdni).

 

 

Cytowanie:

Gołąb J. 2010, vol. 7. Odkształcenia pasa drogowego leśnych dróg stokowych w Bieszczadach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 14