Potencjalny wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę leśną Centralnej Wielkopolski

Słowa kluczowe: temperatury powietrza, opady atmosferyczne, okres wegetacyjny, gospodarka leśna

Streszczenie:

W pracy analizie poddano wiele charakterystyk meteorologicznych związa-nych z opadami i temperaturami powietrza, zarejestrowanych na wielkopolskiej stacji w wieloleciu 1986-2008. Podjęto również próbę wskazania ich potencjalnego wpływu na gospodarkę leśną regionu centralnej Wielkopolski. W wyniku prze-prowadzonych analiz zauważono następujące zjawiska mogące wpłynąć na ko-nieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowych zasadach gospodarowania obszarami leśnymi: tendencję zmniejszania się sum opadów atmosferycznych pół-rocza letniego oraz miesiąca czerwca, września i listopada; występowanie okresów bezdeszczowych, których liczba, jak i czas trwania wykazują niewielką tendencję wzrostową; zmniejszanie się liczby dni z opadami największymi; wzrost średniej rocznej temperatury powietrza spowodowany głównie cieplejszymi półroczami letnimi, ale również, chociaż w mniejszym zakresie, zimowymi; zmiany w strukturze dni ze skrajnymi temperaturami powietrza - zmniejszanie się liczby dni z tem-peraturami niskimi i umiarkowanymi na korzyść wzrostu liczby dni z temperaturami najwyższymi; wyższa temperatura miesięcy zimowych sprzyjająca przyspieszaniu terminu rozpoczęcia meteorologicznego okresu wegetacyjnego. Wymienione zmiany klimatyczne, zwłaszcza przy utrzymaniu się ich niekorzystnej kierunkowości, mogą wymusić na zarządcach obszarów leśnych konieczność modyfikacji kalendarza prowadzenia czynności gospodarczych o różnorakim charakterze, m.in. ochronnym, hodowlanym, czy z zakresu inżynieryjnego zagospodarowania lasu.

 

 

Cytowanie:

Grajewski S. 2010, vol. 7. Potencjalny wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę leśną Centralnej Wielkopolski. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 14