Zmiany zawartości popiołu, węgla organicznego ogółem oraz węgla związków próchnicznych w osadzie ściekowym kompostowanym z dodatkiem słomy

Słowa kluczowe: osad ściekowy, kompost, związki próchniczne, kwasy huminowe, kwasy fulwowe

Streszczenie:

Warunkiem poprawy właściwości gleby oraz wielkości plonu i jakości roślin w wyniku nawożenia kompostem jest użycie jako nawozu materiału stabilnego i dojrzałego. Stopień dojrzałości kompostu można oszacować między innymi na podstawie zawartości i właściwości związków próchnicznych. Celem badań była ocena zmian zawartości popiołu, utlenialnego węgla organicznego ogółem oraz węgla związków próchnicznych w osadzie ściekowym kompostowanym z dodatkiem słomy pszennej. Ponadto, celem pracy było określenie (na podstawie uzyskanych wyników) stopnia dojrzałości wytworzonego kompostu. W wyniku mineralizacji materii organicznej, w trakcie kompostowania, nastąpiło zmniejszenie zawartości węgla organicznego oraz wartości stosunku C : N, natomiast zwiększenie zawartości popiołu w materiale. Ponadto stwierdzono zwiększenie zawartości węgla ekstrahowanego z kompostu mieszaniną 0,1 mol ∙ dm-3 Na4P2O7 + 0,1 mol ∙ dm-3 NaOH, a zmniejszenie zawartości węgla ekstrahowanego wodą de-stylowaną. Otrzymane wyniki wskazywały na dojrzałość wytworzonego kompostu.

 

 

Cytowanie:

Filipek-Mazur B., Tabak M. 2010, vol. 7. Zmiany zawartości popiołu, węgla organicznego ogółem oraz węgla związków próchnicznych w osadzie ściekowym kompostowanym z dodatkiem słomy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 14