Infrastruktura komunalna jako element planowania i kształtowania rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem terenów chronionych

Słowa kluczowe: infrastruktura techniczna, sieć wodno-kanalizacyjna, obszary chronione, obszary wiejskie

Streszczenie:

Głównym celem artykułu jest ocena stopnia rozwoju oraz zróżnicowania przestrzennego infrastruktury technicznej (sanitarnej) na obszarach wiejskich wo-jewództwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój infra-struktury na obszarach chronionych, położonych w obrębie parków krajobrazowych oraz na relacje w poziomie rozwoju pomiędzy gminami położonymi
w obrębie parków i będące poza obszarami chronionymi. Do analizy poziomu rozwoju infrastruktury przyjęto szereg zmiennych, opisujących dynamikę rozwoju w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zużycia wody, ilości wytwa-rzanych ścieków, wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarne, czy nakładów
samorządów lokalnych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska.

 

 

Cytowanie:

Piszczek S., Biczkowski M. 2010, vol. 7. Infrastruktura komunalna jako element planowania i kształtowania rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem terenów chronionych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 14