Zastosowanie macierzy reagowania na ryzyko w projektach systemów kanaliza-cyjnych

Słowa kluczowe: systemy kanalizacyjne, macierz reagowania na ryzyko

Streszczenie:

Badania ankietowe, przeglądy dokumentacji oraz bezpośrednie obserwacje na budowach wskazały na wiele zagrożeń, które mogą niekorzystnie wpłynąć na realizację projektów kanalizacji. Zagrożenia te występują na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Najważniejsze z nich to: błędy w dokumentacji projekto-wej, wady i uszkodzenia wbudowywanych materiałów, niekorzystne warunki at-mosferyczne. Generują one wysokie poziomy ryzyka jakościowego, harmonogra-mowego oraz kosztowego. Obniżenie tego poziomu jest możliwe poprzez opracowanie odpowiednich metod reagowania na te rodzaje ryzyka. W pracy wy-korzystano do tego celu macierze. Jest to technika wykorzystywana w planach za-rządzania ryzykiem. Wymaga ona określenia działań pozwalających na obniżenie częstości występowania źródeł ryzyka oraz ograniczenia ich skutków. W pracy wykazano, że w projektach kanalizacji największe zastosowanie mają działania, które polegają na unikaniu lub łagodzeniu ryzyka. Należą do nich: zaostrzenie kryteriów wyboru projektanta i wykonawcy robót, szczegółowe zapisy kontraktu, rezerwa czasowa, rezerwa finansowa. Analiza opracowanych macierzy wykazała, że warunkiem obniżenia poziomów ryzyka jakościowego, harmonogramowego oraz kosztowego w procesie inwestycyjnym kanalizacji jest podjęcie odpowiednich działań już na etapie projektowania i kontraktowania projektu.

 

 

Cytowanie:

Rybka I., Bondar-Nowakowska E. 2010, vol. 7. Zastosowanie macierzy reagowania na ryzyko w projektach systemów kanaliza-cyjnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 13